KiGa Klassik vzdeláva | Drevené stavebnice - pre materské a základné školy

KiGa Klassik vzdeláva

Matador vzdeláva
Písal o nás najstarší slovenský pedagogický časopis RODINA A ŠKOLA

MATADOR KiGa Klassik vzdeláva.
Učebná pomôcka Matador KiGa Klassik je nadčasová, napriek tomu, že ma viac ako sto rokov. Ma čo povedať aj v čase, keď sú deti fascinované médiami, mobilmi a inými stimulmi? Prečo je potrebné poznať práve túto stavebnicu?

Stavebnica slúži predovšetkým na učenie hrou, pričom rozvíja fantáziu, technické, priestorové a logické myslenie, pozornosť, vnímanie súvislostí a v neposlednej miere slúži na porozumenie, pochopenie a zvýšenie záujmu o život. Učenie hrou so stavebnicou deťom sprostredkúva nielen nové kognitívne poznatky a vedomosti, ale umožňuje vlastné objektívne bádanie a hľadanie niečoho nového, a tak rozvíja schopnosť chcieť sa učiť. Predovšetkým v dnešnom svete počítačov, mobilných telefónov a iných technických výdobytkov je dôležité priblížiť žiakom techniku hravým spôsobom, ktorý je v období mladšieho školského veku dôležitý pre ich zdravý vývin.

Aby bolo učenie pre žiakov v základnej škole čo najzaujímavejšie a najjednoduchšie, je nutné zaraďovať do výchovno-vzdelávacieho procesu také metódy, spôsoby a pomôcky, ktoré žiakov zaujmú a motivujú do čo najlepšieho výkonu. Takou pomôckou je aj stavebnica Matador KiGa Klassik, ktorá môže maximálne napomôcť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole, ale aj počas voľnočasových aktivít v školskom klube detí.

Čo je KiGa Klassik?
Stavebnica Matador KiGa Klassik je učebná pomôcka určená žiakom prvého stupňa základných škôl a je mimoriadne cenná, pretože podporuje a rozvíja u žiakov zmysel pre poriadok, manuálne zručnosti, podporuje jemnú motoriku, kreativitu a rozhodujúcou mierou vplýva na ich duševný rozvoj.

Modely vytvorené zo stavebnice Matador KiGa Klassik je možné pozorovať a pochopiť počas ich fungovania a prevádzky, ovplyvňujú technické a fyzikálne chápanie zákonitostí, ako aj priestorovú predstavivosť a trojdimenzionálne konštruovanie. Preto sa technika a fyzika stáva prostredníctvom praktických skúseností a zážitkov pre žiakov prijateľnou a pochopiteľnou.

Stavebnica obsahuje vyše 1 310 dielov, 6 súprav náradia pre šesť žiakov a konštrukčne plány označené podľa náročnosti číslami od 1 do 3. V plánoch sa zároveň uvádza čas a počet dielov potrebný na skonštruovanie daného modelu, veková kategória, pre ktorú je činnosť určená, a názorná ukážka využitia pracovného náradia. Súčasťou je aj návod na použitie, v ktorom sú slovne a graficky vysvetlené základné pojmy, názvy dielov a postup ich spájania a ktorý zároveň podáva pomocnú ruku na zvládnutie prípadných problémov pri konštruovaní.

Súčasťou stavebnice sú aj obrazové prílohy pracovných nástrojov s uvedením postupu na ich využitie pri hre. Názorný popis jednoduchých pracovných nástrojov umožňuje žiakom samostatne sa orientovať a individuálne s nimi pracovať a vysvetľuje postup ich použitia, čo uľahčuje pochopenie správneho zaobchádzania. Príloha nazvaná Námety vhodne na konštruovanie zas poukazuje na mnohostranne využitie stavebnice a detailné zostrojenie jednoduchých predmetov z okolitého sveta, zvierat a rôznych hračiek.

Ako sa dá stavebnica využiť
Stavebnicu Matador KiGa Klassik je možné využiť vo výchovno-vzdelávacom procese na plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov v jednotlivých učebných predmetoch, ale aj počas popoludňajšej mimoškolskej činnosti v školskom klube detí pri záujmovej činnosti v rámci plnenia cieľov tematických oblastí výchovy.

V závislosti od schopnosti chcieť sa učiť sa konštruovanie so stavebnicou podieľa aj na rozvíjaní sociálnych a osobnostných kompetencií. Žiaci kooperáciou pri hre so stavebnicou získavajú schopnosť pracovať tímovo, pomôcť si, podeliť sa a vzájomne komunikovať, riešiť konflikty a problémové situácie. Vytvára sa tak atmosféra podporujúca učenie žiakov, pričom získavajú kompetencie potrebné na celoživotné vzdelávanie sa. Pri manipulácii s dielmi stavebnice sa vo veľkej miere rozvíjajú pohyby malých svalových skupín rúk a prstov - rozvíja sa jemná motorika a grafomotorika, čo je dôležitým predpokladom pri zvládnutí tvarov písma a písania v prvom ročníku a tiež získania pozitívneho vzťahu k aktivitám súvisiacim s kreslením či písaním.

Prečo by mala byť stavebnica súčasťou vzdelávacieho procesu
„Učenie hrou so stavebnicou Matador KiGa Klassik rozvíja psychomotoriku i kogníciu žiakov. Cibrí logické a kritické myslenie, umožňuje vlastné objavovanie a hľadanie nového, čím plní jeden z cieľov nového štátneho vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základných škôl, a to podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov.

Stavebnica sa môže uplatniť vo viacerých vzdelávacích oblastiach a prierezových témach určených štátnym vzdelávacím programom. Je využiteľná v rôznych učebných predmetoch, teda podporuje medzipredmetový prístup, čím sa vedomosti žiakov upevňujú a vzájomne dopĺňajú.

Stavebnicu Matador KiGa Klassik je možné využiť tak na prírodovedných predmetoch, napr. na matematike, prvouke, prírodovede, ako aj na výtvarnej výchove, hudobnej výchove či na pracovnom vyučovaní. Môže byť vhodným motivujúcim podnetom pri vyučovaní materinského a cudzieho jazyka, kde žiaci prirodzeným spôsobom zvládajú nové pojmy súvisiace s konštruovaním a používaním nástrojov a rozširujú si svoju aktívnu slovnú zásobu, nabáda ich na presné pomenovanie činností a postupov.

Materiál využitý na výrobu stavebnice je príjemný na dotyk, prírodný, čistý a ekologický, pozitívne hodnotím, že všetky základné diely sú vyrobené z bukového dreva. Dôležitým faktorom je aj skutočnosť, že pracovné náradie je tvarom a veľkosťou primerané danej vekovej kategórii 6 - až 10-ročných žiakov, a preto spĺňa bezpečnostné pravidlá a normy pri práci. Oceňujem, že pri konštruovaní so stavebnicou Matador KiGa Klassik môžu žiaci pracovať skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohľad vyučujúceho. Stavebnica slúži predovšetkým na učenie hrou, pričom rozvíja fantáziu, technické, priestorové a logické myslenie, pozornosť, vnímanie súvislostí a v neposlednej miere slúži na rozvoj kreativity."

doc. PaedDr. Simoneta Babiakova, PhD.

 

Pedagogika a my
KiGa Klassik vzdeláva.

„Stavebnica má na dieťa všestranne pozitívny vplyv, rozvíja intelektuálnu aj emocionálnu stránku jeho osobnosti, tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie. Hra je základnou formou aktivity dieťaťa. Tvorí jednu z nenahraditeľných podmienok na jeho zdravý telesný aj duševný vývoj.

Hra so stavebnicami patrí k zložitejším hrovým činnostiam, pričom KiGa Klassik z hľadiska charakteristiky patrí ku hrám konštrukčným. Je o to významnejšia, že sa v nej zámerne rozvíja celá osobnosť dieťaťa. Má vplyv predovšetkým na rozvoj psychických funkcií dieťaťa - vnímania, myslenia, pamäti, predstavivosti a fantázie. Pri hre so stavebnicou ide o prepájanie schopností a vedomostí dieťaťa s jeho predstavivosťou a fantáziou. Tým sa rozvíja jeho tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie.

Dôležitým sprievodným a zároveň doplňujúcim textom pri stavebnici Matador KiGa Klassik je metodický list Učenie hrou - recept na úspech pre väčšiu kreativitu a znalosti v základnej škole. Podáva zdôvodnenia, návody a spôsoby využívania stavebnice ako nástroja na dosahovanie výkonových štandardov v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Obsahuje podrobný opis stavebnice, poukazuje na možnosti jej využitia a zároveň poskytuje aj  didaktické zásady práce s touto učebnou pomôckou. Navrhuje spôsoby jej využitia na rozvoj kľúčových kompetencií rovnako počas vyučovacieho procesu, ako aj počas mimoškolskej činnosti.

Stavebnica spĺňa základné požiadavky, je funkčná, variabilná a stabilná, vďaka rôznorodosti tvarov a vzájomnej kompatibilite dielcov. Pozitívom je možná gradácia náročnosti od veľmi jednoduchej zostavy až po najvyššiu úroveň. Jednotlivé úrovne sú zrozumiteľne označené počtom štvorčekov od 1 po 5, čim sa dá primeranosť zostavy vhodne regulovať a meniť podľa veku dieťaťa.

V súčasnosti sa objavujú pri výrobe stavebníc stále nové materiály, najmä plasty, ktoré sa uprednostňujú z praktických dôvodov. Aj napriek určitým ich výhodám a prednostiam je drevo stále materiálom, ktorý má nezastupiteľné uplatnenie pri tvorbe hračiek a stavebníc. Preto pri stavebnici Matador KiGa Klassik oceňujem práve použitie klasického prírodného materiálu - tvrdého bukového dreva. Má viacero vlastností, spomedzi ktorých chcem vyzdvihnúť najmä jeho prirodzenú krásu a textúru. Umocňuje vzhľad stavebnice, taktiež spôsobuje príjemný hmatový vnem, čím obohacuje a rozvíja estetické cítenie dieťaťa. Estetickému vzhľadu pomáha aj jednoduchosť geometrického, kubického tvaru, ktorý je prirodzene minimalistický. Strohosť a úspornosť formy jednotlivých prvkov stavebnice, naopak, rozvíja u detí flexibilitu a schopnosť tvorby bohatých tvarových konfigurácií vzájomným spájaním  jednotlivých prvkov, ako aj ich variovaním.

Za veľmi prínosné považujem rozvíjanie matematickej a geometrickej predstavivosti, čo súvisí s násobením a so zmnožovaním stavebných prvkov, ako aj s tvorbou 3D objektov, pričom žiak pracuje s veličinami, ako je výška, šírka, hĺbka, proporcionalita a stabilita.

Pri hre so stavebnicou KiGa Kassik je budovaná jemná motorika žiaka. Prirodzeným spôsobom sa koordinuje oko s rukou a hmatové rozlíšenie povrchu aj tvaru, senzomotorika, grafomotorika, čo je dôležitým predpokladom na zvládnutie tvarov písma a písania v prvom ročníku. Zároveň si žiak rozvíja zmysel pre tvar, kompozíciu, štruktúru a povrchové vlastnosti materiálu, čím získava pozitívny vzťah k aktivitám súvisiacim s kreslením a výtvarným stvárňovaním v rôznych materiáloch.

Z pedagogického hľadiska má stavebnica jednu významnú kvalitu, a to využiteľnosť v rámci medzipredmetových vzťahov. Učebné osnovy určené štátnym vzdelávacím programom podporujú vzájomné prelínanie obsahov predmetov. KiGa Klassik sa za určitých okolností a splnených podmienok môže stať prostriedkom takýchto medzipredmetových presahov. Je vhodná aj pri začleňovaní prierezových tém do obsahu vyučovacích predmetov.

Zároveň je vhodná pri využívaní vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Regionálna výchova a ľudová kultúra či Dopravná výchova.

KiGa Klassik spĺňa základné požiadavky na hygienu a bezpečnosť, je estetická a pedagogicky podnetná. Je vhodná rovnako na skupinovú, ako aj individuálnu prácu, rozvíja pohybový aparát žiaka, jeho poznanie, sociálne vzťahy, konštruktívne schopnosti a predstavivosť, fantáziu a tvorivosť, ako aj vôľu.

PhDr. Nataša Slavíková


278
98
62
59
68
41
135
99
109
108
128
54
153
141
47
63
29
60
67
103
64
6
44
109
44
30
78
30
144
45
53
83
23
29
53
21
27
64
54
97
31
53
63
43
80
22
70
40
111
70
41
85
92
102
42
76
71
32
154
145
194
82
126
107
131
111
33
79
36
9
33
45
Ponúkame kvalitné učebné pomôcky pre viac ako
5409 materských a základných škôl.
Riadeľka MŠ, Darina, Žilinský kraj
Učebná pomôcka Matador Kiga 6 ma hneď zaujala. Deti veľmi zaujala a každý deň si vytvárajú z nej diela. Oslovila aj dievčatá. Niekedy použijú plán, inokedy tvoria ...
Rodina a škola, Nataša, Slovenský pedagogický časopis
Pedagogika a my „Stavebnica má na dieťa všestranne pozitívny vplyv, rozvíja intelektuálnu aj emocionálnu stránku jeho osobnosti, tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie. Hra je základnou formou ...
Riaditeľ ZŠ, Branislav, Okres Žarnovica
Pomôcku MATADOR KiGa Klassik som objednal s účelom použitia na vyučovanie pracovného vyučovania na prvom stupni a techniky na druhom stupni. V mimoškolskej činnosti ako doplnok pre ...
Učiteľka 1.stupňa, Eva, Bratislava-Ružinov
O učebnej pomôcke MATADOR KiGa som sa dozvedela na pracovnej porade. Zistila som, že môže byť veľmi dobrým prínosom pri vyučovaní a spestrením hodín v každom ročníku ...
Rodina a škola, Simonet, Slovenský pedagogický časopis
Oceňujem, že pri konštruovaní so stavebnicou Matador KiGa Klassik môžu žiaci pracovať skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohľad vyučujúceho. Stavebnica slúži predovšetkým na učenie ...
Riaditeľka ZŠ, Ľudmila, Trenčiansky kraj
So stavebnicou Matador KiGa Klassik sme nadmieru spokojný, žiaci ju využívajú denne. Žiaci sa zlepšili v manuálnej zručnosti, narábanie s náradím, stavať jednoduché aj zložité stavby. Zaznamenali ...
Vianočný darček ZŠ, Banská Bystrica kraj
Žiaci 1. – 4. ročníka dostali pod stromček krásny vianočný darček - 8 kusov drevených skladačiek Matador. Sada Matador KiGa 6 pre 1. - 2.ročník obsahuje ...
DODANIE TOVARU
Tovar skladom expedujeme v 90% prípadov do 3 pracovných dní
Jednoduchá platba
U nás za vašu objednávku zaplatíte prevodom na účet alebo na faktúru
Vzájomná dôvera
Pri platbe so splatnosťou 10 dní je tovar zaslaný spolu s faktúrou
Poradenstvo
Radi vám poradíme s výberom a odpovieme na otázky
Ekologické produkty
Naše produkty sú 100% prírodným produktom z bukového dreva
Originálne produkty
Sme výhradný dovozca stavebníc MATADOR® KiGa na Slovensku
Vyrábané v EÚ
Už vyše sto rokov sú sady MATADOR vyrábané v Rakúsku

Sídlo spoločnosti

MATADOR – TOYS, s.r.o.
ul.Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov

 

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS