Všeobecné obchodné podmienky | Drevené stavebnice - pre materské a základné školy

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom e-shopu skolskestavebnice.sk je MATADOR-TOYS, s.r.o.,, sídlo: Janka Kráľa 1365/62, Púchov 020 01, Slovenská republika, IČO: 47 866829, DIČ: 2024134123, IČ DPH: SK2024134123, Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 30851/R
Predávajúcim je MATADOR-TOYS, s.r.o.,, sídlo: Janka Kráľa 1365/62, Púchov 020 01, IČO: 47 866829, Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 30851/R
Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope skolskestavebnice.sk je MATADOR-TOYS, s.r.o.,, sídlo: Janka Kráľa 1365/62, Púchov 020 01, IČO: 47 866829,Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 30851/R
Fakturačná adresa: MATADOR-TOYS, s.r.o., Janka Kráľa1365/62, Púchov 020 01, Slovenská republika
tel.:+421940336828 email: skola@matador-toys.sk
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01Trenčín , Slovenská republika. Tel.: 032/6400 109

Článok I - Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy,ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ), ktorý nie je spotrebiteľom. Predmetom zmluvných vzťahov je uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického internetového obchodu predávajúceho.

2. Predávajúcim je: MATADOR-TOYS, s.r.o., Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 30851/R, sídlo: Janka Kráľa 1365/62, Púchov 020 01, Slovenská republika, IČO: 47 866 829, DIČ: 2024134123, IČ DPH: SK2024134123, štatutárny orgán: Juraj Kuchta, Pavol Kuchta (konatelia).

3. Predávajúci je zároveň aj:

a) prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „internetový obchod“ alebo tiež len „e-shop“).

b) prevádzkovateľom informačného systému / informačných systémov v zmysle ustanovenia 136/2014 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Kupujúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoba, ktorá nie je spotrebiteľom (ďalej tiež aj ako „podnikateľ“). Podnikateľom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a potvrdila tiež oboznámenie sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

5. Vzhľadom k tomu, že tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim (právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ), ktorý nie je spotrebiteľom, pre potreby týchto všeobecných obchodných podmienok informuje predávajúci kupujúceho / kupujúcich o význame pojmu „spotrebiteľ“. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy. Vzťah medzi takýmto zákazníkom a predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom.

6. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.

7. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný systémom obchodu predávajúceho. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, faxom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

8. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Ustanovenia týkajúce sa inštitúcií (napr. základné školy, materské školy ...)

1. Platia tiež všeobecné ustanovenia podľa čl.I týchto všeobecných obchodných podmienok.

2. Objednávky učebných pomôcok KiGa, doplnku KiGa a servisných dielov je možné uskutočňovať nasledovne:

1. Priamo cez E-shop na adrese: www.skolskestavebnice.sk ( nutnosť registrácie)
a) Na nákup a zobrazenie cien učebných pomôcok MATADOR KiGa a doplnku je potrebná registrácia. Po odkontrolovaní a následnom odsúhlasení vašej registrácie Vám budu sprístupnené ceny. (Môže to trvať niekoľko hodín )
b) Registrácia kupujúceho sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom registračného systému. Tento úkon je bezplatný, slúži na vzájomnú komunikáciu a zobrazenie cien v internetovom obchode, ktoré sú prístupné len registrovaným užívateľom po odsúhlasení administrátorom. Zaregistrovaním dáva kupujúci súhlas k zasielaniu ponúk a oznamov v zmysle a podľa par. 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
c) Firma MATADOR-TOYS,s.r.o si vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu ( ktorá nespĺňa podmienky živnostenského zákona alebo je predmet podnikania v rozpore so stratégiou firmy MATADOR-TOYS,s.r.o) bez uvedenia dôvodu.
2. Telefonicky číslo pre školy: 0940 336 828 (po-pia 9:00-15:00 hod.)
3. Prostredníctvom e-mailu: skoly@matador-toys.sk, matador@matador-toys.sk
4. Písomne poštou: takéto objednávky prosíme doručiť na našu adresu:
MATADOR-TOYS, s.r.o.
Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov, SR
( označte ich objednávka školy MATADOR )

3. Objednávka musí (v každom prípade) obsahovať tieto náležitosti:

a) identifikačné údaje kupujúceho, t.j. názov školy, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, meno a priezvisko objednávateľa.
b) jednoznačné určenie predmetu plnenia, t.j. referenčné číslo tovaru, presný názov tovaru a jeho špecifické vlastnosti, cenu tovaru za 1 kus, cenu tovaru spolu, množstvo tovaru.
c) presné miesto dodania tovaru.
d) identifikačné údaje osoby, ktorá prevezme tovar, t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade, že tieto nie sú zhodné s údajmi kupujúceho.

4. Dostupnosť tovaru sa spravidla pohybuje od 1 dňa po 2 týždne, ale predávajúci sa snaží odosielať tovar do 1 -5 pracovných dní. Dodacie lehoty závisia: od dostupnosti tovaru a samotnej dĺžky dopravy, ktorá je daná prepravcom. Počet dní, ktoré sú potrebné pre samotnú  prepravu,  určuje  konkrétny  prepravca.  Vo  výnimočných  prípadoch  sa  môže  stať,  že  tovar predávajúci nemôže dodať v stanovenom termíne, v tomto prípade bude kupujúci včas upozornení na možné oneskorenie, s možnosťou zrušenia objednávky.

5. Cena za dobierku: - cena za dobierku nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru alebo služby a bude vyčíslená v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

- Predávajúci je však oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu (výšku) celkovej objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu za dobierku. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny za dobierku kupujúcim sa zobrazí v objednávke na web stránke predmetného internetového obchodu a pri každej samostatne vytvorenej objednávke sa hodnota (výška) celkovej objednávky môže odlišovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu za dobierku. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

6. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny: Inštitúcie-(napr. základné školy, materské školy atď...) na faktúru so splatnosťou 10 dní  alebo hotovostnou formou úhrady na účet, bezhotovostným prevodom na účet alebo pri osobnom odbere či formou dobierky. Tovar skladom zvyčajne odosielame do 1 -5 pracovných dní. Pri platbe na faktúru so splatnosťou 10 dní bude tovar zaslaný spolu s faktúrou. Predávajúci dodáva kupujúcemu spolu s tovarom faktúru-daňový doklad , ktorý zároveň slúži aj ako dodací list. Faktúra je prilepená v priesvitnej obálke na krabici z vonku. Túto faktúru (daňový doklad) je potrebné uhradiť do 10 dní od vystavenia (dátum na faktúre) na bankový účet (rovnako uvedený na faktúre ). Pre platbu tejto faktúry použite variabilný symbol teda číslo faktúry!

7. Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy MATADOR-TOYS,s.r.o.

8. Úroky z omeškania - v prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany kupujúceho, môže predávajúci požadovať od kupujúceho úroky z omeškania v zmysle Obchodného zákona platného v prvý deň omeškania kupujúceho (odberateľa), a to za každý aj začatý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry.

9. Tovar je počas prepravy poistený konkrétnym prepravcom podľa jeho štandardných podmienok, pričom toto štandardné poistenie je zahrnuté v cene prepravy.

10. Za splnenie dodávky ( objednávky ) sa považuje za dodaný okamihom prevzatia.

11. Ku každej zásielke je prikladaný riadny daňový doklad. V prípade, ak kupujúci zistí, že tento priložený nebol, je povinný kontaktovať predávajúceho v lehote 48 hodín odo dňa prevzatia objednávky. V opačnom prípade sa má za to, že spolu s tovarom bol priložený aj riadny daňový doklad.

12. Odoslaním objednávky cez  e-shop: www.skolskestavebnice.sk, e-mail: skoly@matador-toys.sk, matador@matador-toys.sk a telefonicky na 0940 336 828 či poštou na adresu predávajúceho, kupujúci akceptuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaväzuje sa prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar, ktorý si objednal.

13. V prípade neprevzatia tovaru (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody od kupujúceho. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

14. Autorské právo: Firma MATADOR -TOYS, s.r.o. má udelené od výrobcu a autora učebnej pomôcky "MATADOR KiGa 6 a MATADOR KiGa Klassik “ neobmedzené výhradné distribučné právo na území Slovenskej republiky. Toto udelené právo zahŕňa aj oprávnenie používať autorským právom chránené obrázky a návody na stavebnú výučbu pre školy. Po zakúpení učebnej pomôcky MATADOR KiGa 6 a MATADOR KiGa Klassik získavate práva na používanie.

a) Sady učebných pomôcok určených pre školy MATADOR KiGa nedodávame do žiadnych kamenných obchodov ani e-shopov! Firma MATADOR – TOYS je jediná firma registrovaná výrobcom pre distribúciu tejto učebnej pomôcky.

15. Predávajúci žiada kupujúceho, aby ho kontaktoval v prípade, ak kupujúci zistí protiprávne konanie, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušuje autorské práva predávajúceho.

16. Doručenie tovaru predávajúci realizuje výlučne len na území Slovenskej republiky.

17. Platobné podmienky:
a) Všetky  ceny určené pre školy, uvádzané v internetovom obchode www.skolskestavebnice.sk sú pre školy koncovými cenami. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok s kupujúcim.
b) Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu pri potvrdení objednávky. 
c) Pokiaľ  by  došlo  v  čase  medzi  uskutočnením  objednávky  a  potvrdením  objednávky  zo  strany predávajúceho k zvýšeniu cien, kupujúci má právo od objednávky odstúpiť.
d) Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom. 

18. Základným platidlom za tovar alebo službu je mena EURO. Znak: €.
  
19. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

20. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom  internetového  pripojenia,  prípadne  jeho  poskytovateľom  služieb  elektronickej komunikácie. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

21. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

Reklamačný poriadok:

1. Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu do 60 min.Vrátenie tovaru: Tovar nesmie javiť známky používania a je nutné ho vrátiť kompletný vrátane dokumentácie, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom ste ho prevzali. Akceptuje sa neporušený a znovu predajný stav. Môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Ak sú s tovarom poskytované darčeky a dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vrátenie darčekov dobre možné, máme ako predajcu právo na peňažnú náhradu vo výške ich obvyklej ceny.
Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:
a) nepoškodený
b) pokiaľ možno v pôvodnom obale ( neporušená originálna ochrana PVC fólia či plombe ak je na obale). 
c) nepoužitý
d) s dokladom o jeho zakúpení 

2. V prípade, že kupujúci chce vrátiť tovar, musí v prvom rade kontaktovať prevádzkovateľa internetového obchodu ( MATADOR-TOYS,s.r.o. ), ktorý mu poskytne ďalšie inštrukcie. Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť aj formulár - „Formulár na odstúpenie od zmluvy TU“, o prijatí a spôsobe vyriešenia Vašej žiadosti Vás budeme bezodkladne informovať.

3. Kupujúci musí v uvedenej lehote tovar doručiť na adresu: MATADOR-TOYS,s.r.o. Janka Kráľa 1365/62  020 01 Púchov 

4. V prípade dodržania všetkých hore uvedených podmienok budú peniaze za tovar ( nie za prepravu, ktorej výška je presne definovaná v prepravnom doklade ) vrátené kupujúcemu do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Vrátený tovar, ktorý bude zákazníkom zaslaný na dobierku, nebude prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci). 

5. Storno objednávky  predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu): Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho.V prípade, že hodnota tovaru už bola uhradená, peniaze budú kupujúcemu bez zbytočného meškania vrátené.

6. Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie. 
a) Na  tovar  zakúpený  prostredníctvom  internetového  obchodu www.skolskestavebnice.sk sa  vzťahujú záruky. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru prvým prepravcom. 
b) Pri  všetkých tovaroch kupovaných firemnými zákazníkmi, na základe obchodného vzťahu, (v zmysle Obchodného zákonníka) je záručná doba –„záruka za akosť“ stanovená predávajúcim  na 12 mesiacov.  

7. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar do 30dní.

8. V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na dodávateľa tovaru. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie. 

9. Tovar zaradený do reklamácie musí splňovať nasledujúce požiadavky pre reklamovaný tovar.

10. Kupujúci  má  právo  uplatniť  záruku  len  na  tovar,  ktorý  bol  zakúpený  u  predávajúceho  a  vykazuje preukázateľné vady.

11. Tovar musí byť v kompletnom originálnom balení, alebo balení ktoré zamedzí jeho ďalšie poškodenie.  

12. K tovaru  musí  byť  priložený  reklamačný  alebo  sprievodný  list  s  podrobným  popisom  závady

13. Nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká ak:
a) vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba. 
b) ak došlo k porušeniu originálnej ochrannej PVC fólie alebo porušenej plombe ak je na obale. 
c) pri používaní výrobku v rozpore s návodom na použitie, ktorý je v našom e-shope dostupný  v   zložke: Dostupné metodické návody - Ako používat náradie, alebo na iný účel k akému bol vyrobený. 
d) ak tovar bol poškodený živelnou pohromou 
e) pri mechanickom poškodení či neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom. 
f) pri nevhodnom umiestnení alebo skladovaní tovaru a zmene objemu.
g) poškodenie spôsobené zanedbanou starostlivosťou o tovar. 
h) ak k poškodeniu tovaru došlo pri preprave. 

14. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. 

15. Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a s obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom. 

16. Vyobrazenia výrobkov a stavebných plánov (fotografie na web stránke) sa nemusia plne zhodovať so skutočnosťou a popis výrobkov a jeho vlastnosti môžu byť zmenené/vylepšené bez predchádzajúceho upozornenia

II Ochrana osobných údajov a súkromia
Osobné údaje sú spracované v súlade So zásadami spracovania osobných údajov.

V zmysle metodického usmernenia č. 2/2013Úradu na ochranu osobných údajov SR, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, sa za dotknutú osobu nepovažuje právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ. 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového  dokladu,  predzmluvné  vzťahy,  identifikácia  kupujúceho,  potvrdenie  objednávky  a  to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.skolskestavebnice.sk
3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby,  keďže  spracúvanie  osobných  údajov  kupujúceho  bude  vykonávané  predávajúcim  v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci  po  splnení  účelu  spracúvania  zabezpečí  bezodkladne  likvidáciu  osobných  údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne  na  účel  uvedené  Článok II v  bode  2.  týchto  všeobecných  obchodných  podmienok.
5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali  a  využívali  výlučne  spôsobom,  ktorý  zodpovedá  účelu,  na  ktorý  boli  zhromaždené.
6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať 1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú  osobné údaje o nej spracúvané, 2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme  informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu: a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný, b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci  pri  získavaní  osobných  údajov  nepostupuje  podľa  §  8  ZnOOÚ,  c)  účel  spracúvania osobných údajov, d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety  ZnOOÚ a  e) doplňujúce informácie,  ktoré  sú s  ohľadom na  všetky okolnosti a  podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä: -poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva  z priamo vykonateľného právne  záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, -okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, -tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, -okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, -tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, -okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé,  že  im  budú  osobné  údaje  sprístupnené, -formu  zverejnenia,  ak  majú  byť  osobné  údaje zverejnené, -tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
8. Pri vydaní rozhodnutia podľa článku II.odseku 11. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií: 1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
9. Právo kupujúceho podľa bodu 9. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
10.  Kupujúci  na  základe  písomnej  žiadosti  alebo  osobne,  ak  vec  neznesie  odklad,  má  právo  u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa článku II.bodu 14. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
12. Ak kupujúci uplatní svoje právo 1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, 2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu, 3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
13. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti 14. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode II.. odsek 2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:Doprava GLS, General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,Lieskovská cesta13, 96221 Lieskovec,IČO:36624942 Slovenská Republika
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
15. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
16. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
17. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. je splnená umiestnením na internetovej stránke www.skolskestavebnice.sk

Pre efektívne fungovanie objednávania predávajúci potrebuje údaje kupujúceho, rešpektujúceho súkromie. Získané údaje predávajúci nezverejňuje ani neposkytuje inej osobe ani spoločnosti. 
Údaje, ktoré požadujeme:
1.Obchodné údaje: názov, ičo, presná úplná adresa, mesto
2.kontaktné údaje: meno, telefónne číslo, e-mailová adresa 
3.prihlasovacie údaje: prihlasovacie meno, heslo
a) Všetky  tieto  informácie  sú  nevyhnutné  pre  zabezpečenie  plynulého  toku  objednávok,  nákupu  a dodávok.
b) Prístup  registrovaných  zákazníkov  internetového  obchodu www.skolskestavebnice.sk a možnosť objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník.
c) Za  zneužitie  prístupového  hesla  nenesie  spoločnosť  MATADOR-TOYS, s.r.o. žiadnu zodpovednosť.
d) Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Článok III - Zvyšné ustanovenia
1. Predávajúci  je  oprávnený  jednostranne  a  podľa  vlastného  uváženia  posudzovať  každú  objednávku individuálne.  
2. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu alebo charakter objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej môže byť stanovená minimálna cena objednávky, pri ktorej kupujúci neplatí napr. cenu balného, prepravy atď. Na uzatvorené kúpne zmluvy táto zmena nemá vplyv. 
3. Predávajúci  si  vyhradzuje  právo  na  zmenu  týchto  všeobecných  obchodných  podmienok.  Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


278
98
62
59
68
41
135
99
109
108
128
54
153
141
47
63
29
60
67
103
64
6
44
109
44
30
78
30
144
45
53
83
23
29
53
21
27
64
54
97
31
53
63
43
80
22
70
40
111
70
41
85
92
102
42
76
71
32
154
145
194
82
126
107
131
111
33
79
36
9
33
45
Ponúkame kvalitné učebné pomôcky pre viac ako
5409 materských a základných škôl.
Riadeľka MŠ, Darina, Žilinský kraj
Učebná pomôcka Matador Kiga 6 ma hneď zaujala. Deti veľmi zaujala a každý deň si vytvárajú z nej diela. Oslovila aj dievčatá. Niekedy použijú plán, inokedy tvoria ...
Rodina a škola, Nataša, Slovenský pedagogický časopis
Pedagogika a my „Stavebnica má na dieťa všestranne pozitívny vplyv, rozvíja intelektuálnu aj emocionálnu stránku jeho osobnosti, tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie. Hra je základnou formou ...
Riaditeľ ZŠ, Branislav, Okres Žarnovica
Pomôcku MATADOR KiGa Klassik som objednal s účelom použitia na vyučovanie pracovného vyučovania na prvom stupni a techniky na druhom stupni. V mimoškolskej činnosti ako doplnok pre ...
Učiteľka 1.stupňa, Eva, Bratislava-Ružinov
O učebnej pomôcke MATADOR KiGa som sa dozvedela na pracovnej porade. Zistila som, že môže byť veľmi dobrým prínosom pri vyučovaní a spestrením hodín v každom ročníku ...
Rodina a škola, Simonet, Slovenský pedagogický časopis
Oceňujem, že pri konštruovaní so stavebnicou Matador KiGa Klassik môžu žiaci pracovať skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohľad vyučujúceho. Stavebnica slúži predovšetkým na učenie ...
Riaditeľka ZŠ, Ľudmila, Trenčiansky kraj
So stavebnicou Matador KiGa Klassik sme nadmieru spokojný, žiaci ju využívajú denne. Žiaci sa zlepšili v manuálnej zručnosti, narábanie s náradím, stavať jednoduché aj zložité stavby. Zaznamenali ...
Vianočný darček ZŠ, Banská Bystrica kraj
Žiaci 1. – 4. ročníka dostali pod stromček krásny vianočný darček - 8 kusov drevených skladačiek Matador. Sada Matador KiGa 6 pre 1. - 2.ročník obsahuje ...
DODANIE TOVARU
Tovar skladom expedujeme v 90% prípadov do 3 pracovných dní
Jednoduchá platba
U nás za vašu objednávku zaplatíte prevodom na účet alebo na faktúru
Vzájomná dôvera
Pri platbe so splatnosťou 10 dní je tovar zaslaný spolu s faktúrou
Poradenstvo
Radi vám poradíme s výberom a odpovieme na otázky
Ekologické produkty
Naše produkty sú 100% prírodným produktom z bukového dreva
Originálne produkty
Sme výhradný dovozca stavebníc MATADOR® KiGa na Slovensku
Vyrábané v EÚ
Už vyše sto rokov sú sady MATADOR vyrábané v Rakúsku

Sídlo spoločnosti

MATADOR – TOYS, s.r.o.
ul.Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov

 

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS