AKO SI VYBRAŤ | Drevené stavebnice - pre materské a základné školy

AKO SI VYBRAŤ

AKO si vybrat skola

Učebné pomôcky MATADOR KiGa sú jedinečné na celom svete.

Stavebné bloky MATADOR® sú čistým prírodným produktom z bukového dreva. Matador plní nielen edukačnú, ale aj ekologickú funkciu, kde sa deti zoznámia s prírodným materiálom a naučia sa ho chrániť. Matador umožňuje trojdimenzionálne stavanie. Toto podporuje motoriku a tvorivosť a rozhodujúcou mierou prispieva k duševnému rozvoju. Komplexné modely vyžadujú trpezlivosť, sústredenie a vytrvalosť. Často nie je konečný výsledok to, čo bolo plánované na začiatku. Mladý inžinier potrebuje opraviť, demontovať niektoré časti alebo začať znova. Väčšie modely budú trvať niekoľko dní na budovanie a je to skvelý spôsob, ako sa naučiť disciplíne a dokonca aj na to, ako prekonať frustráciu. Výsledok vždy prinesie veľký pocit uspokojenia a hrdosti!

pomocka pre matersje skoly kiga 6

Učebná pomôcka MATADOR KiGa 6 pre MŠ  je predpríprava učebnej pomôcky MATADOR KiGa Klassik určenej pre základne školy, s pomocou ktorej sa žiaci v základných školách môžu vzdelávať.

Drevená stavebnica pre MŠ MATADOR KiGa 6 je jedinečná učebná pomôcka určená pre predprimárne vzdelávanie. Podporuje všestranný rozvoj detskej osobnosti, získavanie základných návykov manuálnych zručností, podporovanie tvorivosti, technického myslenia, estetického cítenia. Podstatou je konštruovanie s náradím podľa technického návrhu, reálneho či fantazijného sveta s následnou simuláciou procesov, ktoré v ňom prebiehajú. Význam pre zdravý vývoj dieťaťa.

Stavebnica pre materskú školu Matador KiGa 6 umožňuje už našim najmenším trojdimenzionálne stavanie. Podporuje hrubú motoriku a tvorivosť a rozhodujúcou mierou prispieva k duševnému rozvoju. MATADOR KiGa 6 je vybavená šiestimi sadami náradia, ktoré umožňujú spoluprácu viacerým deťom. Deti sa učia spolupracovať. Takýmto spôsobom je podporovaná napríklad tímová práca, integrácia, komunikácia, tvorivosť a posilnenie sociálnych schopností konania. Drevené stavebné diely o veľkosti 4x4 cm sú prispôsobené veľkosti rúk malých detí.

Stavebné prvky sa spájajú rôzne dlhými tyčkami s pomocou kladivka. K rozloženiu modelov sa používajú špeciálne kliešte, kladivo a klin. Zložené diely stavebnice je tak možné oddeliť a postaviť niečo iné. Deti sa najprv môžu pri stavaní inšpirovať podľa doporučených ilustrovaných návodov v priloženej brožúre, neskôr si už dokážu vymyslieť vlastné modely. Obrázkové farebné metodické návody pomáhajú deťom pri samostatnom stavaní, náročnosť modelov je vyznačená slovom LEVEL a presným počtom dielov.

Didaktické zásady (vyučovacie zásady) sú to najzákladnejšie požiadavky, ktoré sa vzťahujú na všetky stránky vyučovania, t. j. na vyučovaciu činnosť pedagóga, na metódy výučby, či na materiálne prostriedky výučby (zásada uvedomelosti a aktivity, zásada názornosti, zásada primeranosti, zásada trvácnosti, zásada systematickosti, zásada výchovnosti vyučovania, zásada individuálneho prístupu k dieťaťu, zásada spätnej väzby vo vyučovaní, zásada vedeckosti, zásada spájania teórie s praxou. V závislosti od rozvoja manuálnych zručností detí, ako aj od úrovne rozvoja ich poznania o okolitých reáliách, môžu konštruovať jednotlivé produkty/modely: samostatne, vo dvojiciach, v skupinách, v prítomnosti učiteľky/s pomocou učiteľky.  Stavebnicu, hotové produkty/modely, možno použiť v rôznych fázach učenia: na oboznámenie s určitou realitou, na precvičenie, ale aj ako spätno-väzbový prvok.

Učebná pomôcka MATADOR KiGa 6 môže byť využitá ako jeden z prostriedkov na dosahovanie cieľov: zoznámiť sa s materiálom, pochopiť techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života, spoznávať vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi, získavať poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách, upevňovať svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov, narábať s jednoduchým náradím.

Kiga 6

Metodické návody pre IKT: Využitie interaktívnej tabule s metodickými návodmi pre Matador KiGa 6 Ki1, Ki2, Ki3 a Ki3+ zlepšuje plánovanie, tempo a priebeh vyučovacej hodiny. Po stiahnutí metodických návodov si môžete zobraziť precíznejšie metodické postupy konštruovania konkrétneho modelu. Kliknite na číslo modelu, zobrazí sa vám nový precíznejší metodicky postup konštruovania s vysokým rozlíšením. Náročnosť modelov je označená slovom LEVEL a počtom štvorčekov je zobrazená úroveň od 1 po 5 ako aj presný počet dielov potrebných na skonštruovanie konkrétneho modelu.

KiGa Klassik zakladna škla
Učebná pomôcka MATADOR KiGa Klassik je pokračovaním učebnej pomôcky MATADOR KiGa 6 určenej pre materské školy, s pomocou ktorej sa deti v materských školách môžu vzdelávať. MATADOR KiGa Klassik je technicky náročnejší a umožňuje zložitejšie stavby a modely...

Drevená stavebnica pre ZŠ MATADOR KiGa Klassik je učebná pomôcka pre základné školy pre 1. – 4. ročník a školské kluby. Podporuje všestranný rozvoj a získavanie základných návykov žiaka ako zručnosti, technické myslenie, podporovanie tvorivosti, estetického cítenia, ktorá umožňuje interdisciplinárnu výučbu, ktorú je možné využiť takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch. Podstatou je konštruovanie s náradím podľa technického návrhu reálneho či fantazijného sveta s následnou simuláciou procesov, ktoré v ňom prebiehajú. V značnej miere stimuluje kreativitu, zmysel pre poriadok a remeselnícku zručnosť.

Jednotlivé diely k sebe žiaci spájajú rôzne dlhými tyčkami pomocou kladivka a vytvárajú si tak najrôznejšie modely. Keď ich stavba omrzí, jednoducho pomocou špeciálneho klinu alebo špeciálnych kliešti model zase rozložia a môžu opäť stavať niečo iné. Sada je vybavená šiestimi sadami náradia, umožňuje spoluprácu viacerým žiakom, tým rozvíja skupinovú dynamiku komunikáciu a tvorivosť, prostredníctvom ktorej sa žiaci hravo privedú k tomu, aby pracovali v tíme a aby sa orientovali na skupinové konštrukcie. Obrázkové farebné metodické návody pomáhajú žiakom pri samostatnom stavaní, náročnosť modelov je vyznačená slovom LEVEL a presným počtom dielov.

Učebná pomôcka Matador KiGa Klassik obsahuje ozubené kolesá čo umožňuje pridať do modelov prevody a pohyblivé časti a tým sa technika a fyzika stáva skúsenosťou a v pravom slova zmysle po“chopit“eľnou. Konštrukcie postavené zo stavebných blokov Matador je možné pozorovať a pochopiť počas ich fungovania a prevádzky. Učebnú pomôcku si môžete rozšíriť aj o prevodový motor ktorý umožňuje motorizáciu postavených modelov. Pri tvorbe vlastného stavebného plánu sa môžete nechať inšpirovať návodmi Zošit nápadov, ktoré nie sú súčasťou stavebníc MATADOR KiGa Klassik. Učebná pomôcka Matador KiGa Klassik umožňuje pracovať 6 žiakom samostatne alebo až 12 žiakom pracujúcich po dvoch alebo v skupinách
klasik kiga

Metodické návody pre IKT: Využitie interaktívnej tabule s metodickými návodmi pre Matador KiGA Klassik Klassik1, Klssik2 a Klassik3 zlepšuje plánovanie, tempo a priebeh vyučovacej hodiny. Po stiahnutí metodických návodov si môžete zobraziť precíznejšie metodické postupy konštruovania konkrétneho modelu. Kliknite na číslo modelu, zobrazí sa vám nový precíznejší metodicky postup konštruovania s vysokým rozlíšením. Náročnosť modelov je označená slovom LEVEL a počtom štvorčekov je zobrazená úroveň od 1 po 5 ako aj presný počet dielov potrebných na skonštruovanie konkrétneho modelu.


278
98
62
59
68
41
135
99
109
108
128
54
153
141
47
63
29
60
67
103
64
6
44
109
44
30
78
30
144
45
53
83
23
29
53
21
27
64
54
97
31
53
63
43
80
22
70
40
111
70
41
85
92
102
42
76
71
32
154
145
194
82
126
107
131
111
33
79
36
9
33
45
Ponúkame kvalitné učebné pomôcky pre viac ako
5409 materských a základných škôl.
Riadeľka MŠ, Darina, Žilinský kraj
Učebná pomôcka Matador Kiga 6 ma hneď zaujala. Deti veľmi zaujala a každý deň si vytvárajú z nej diela. Oslovila aj dievčatá. Niekedy použijú plán, inokedy tvoria ...
Rodina a škola, Nataša, Slovenský pedagogický časopis
Pedagogika a my „Stavebnica má na dieťa všestranne pozitívny vplyv, rozvíja intelektuálnu aj emocionálnu stránku jeho osobnosti, tvorivosť, priestorové vnímanie a logické myslenie. Hra je základnou formou ...
Riaditeľ ZŠ, Branislav, Okres Žarnovica
Pomôcku MATADOR KiGa Klassik som objednal s účelom použitia na vyučovanie pracovného vyučovania na prvom stupni a techniky na druhom stupni. V mimoškolskej činnosti ako doplnok pre ...
Učiteľka 1.stupňa, Eva, Bratislava-Ružinov
O učebnej pomôcke MATADOR KiGa som sa dozvedela na pracovnej porade. Zistila som, že môže byť veľmi dobrým prínosom pri vyučovaní a spestrením hodín v každom ročníku ...
Rodina a škola, Simonet, Slovenský pedagogický časopis
Oceňujem, že pri konštruovaní so stavebnicou Matador KiGa Klassik môžu žiaci pracovať skupinovo aj individuálne a nie je bezpodmienečne nutný dohľad vyučujúceho. Stavebnica slúži predovšetkým na učenie ...
Riaditeľka ZŠ, Ľudmila, Trenčiansky kraj
So stavebnicou Matador KiGa Klassik sme nadmieru spokojný, žiaci ju využívajú denne. Žiaci sa zlepšili v manuálnej zručnosti, narábanie s náradím, stavať jednoduché aj zložité stavby. Zaznamenali ...
Vianočný darček ZŠ, Banská Bystrica kraj
Žiaci 1. – 4. ročníka dostali pod stromček krásny vianočný darček - 8 kusov drevených skladačiek Matador. Sada Matador KiGa 6 pre 1. - 2.ročník obsahuje ...
DODANIE TOVARU
Tovar skladom expedujeme v 90% prípadov do 3 pracovných dní
Jednoduchá platba
U nás za vašu objednávku zaplatíte prevodom na účet alebo na faktúru
Vzájomná dôvera
Pri platbe so splatnosťou 10 dní je tovar zaslaný spolu s faktúrou
Poradenstvo
Radi vám poradíme s výberom a odpovieme na otázky
Ekologické produkty
Naše produkty sú 100% prírodným produktom z bukového dreva
Originálne produkty
Sme výhradný dovozca stavebníc MATADOR® KiGa na Slovensku
Vyrábané v EÚ
Už vyše sto rokov sú sady MATADOR vyrábané v Rakúsku

Sídlo spoločnosti

MATADOR – TOYS, s.r.o.
ul.Janka Kráľa 1365/62
020 01 Púchov

 

 

NEWSLETTER

SLEDUJTE NÁS